Page background

 Privacybeleid  Autoschadebedrijf J.G.O. bv
Autoschadebedrijf J.G.O. bv, gevestigd aan Florijnstraat 6b te Chaam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Contactgegevens:
Autoschadebedrijf J.G.O. bv
Florijnstraat 6b , 4861 BW  Chaam
Tel: +31161496099
info@autoschadejgo.nl
Website / Webshop onderdelen:
www.autoschadejgo.nl
 
Functionaris Gegevensbescherming
Dhr. M. Kooremans is de Functionaris Gegevensbescherming van Autoschadebedrijf J.G.O. bv
Hij is te bereiken via info@autoschadejgo.nl
 
Persoonsgegevens die wij verwerken:
Autoschadebedrijf J.G.O. bv  verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- kenteken/chassisnummer
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website/webshop  aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
- Locatiegegevens
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Bankrekeningnummer – BTW nummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via booy@lak-techniek-brabant.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Autoschadebedrijf J.G.O.  B.V verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten voor  u  te bestellen/leveren
- Autoschadebedrijf J.G.O.  B.V analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te    --- verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
- Autoschadebedrijf J.G.O.  B.V verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 
Verstrekken aan derden
Autoschadebedrijf J.G.O.  B.V verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Autoschadebedrijf J.G.O.  B.V blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Wij houden ons aan één van de 6 gronden (ook wel grondslagen genoemd) uit artikel 8 van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Dat zijn:
·         toestemming van de betrokkene;
·         uitvoeren van een overeenkomst;
·         wettelijke verplichting;
·         vitaal belang van de betrokkene;
·         uitvoeren van een publiekrechtelijke taak;
·         gerechtvaardigd belang van de organisatie.
 
 
Geautomatiseerde besluitvorming:
Autoschadebedrif J.G.O.  B.V neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Autoschadebedrijf J.G. O.  B.V) tussen zit. Autoschadebedrijf J.G.O.  B.V gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
Accountview ( Boekhoudkundige & Logistieke Software )
 webshop
Bovenstaande software neemt geen zelfstandige beslissingen. Een medewerker van Autoschadebedrijf J.G.O.  B.V zal altijd een persoonlijke handeling uitvoeren.
 
 
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Autoschadebedrijf J.G.O.  B.V bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
 
(Categorie)
Persoonsgegevens  > Bewaartermijn 7 jaar > Belastingdienst (voor kopende/actieve relaties)
Personalia                 > Bewaartermijn 7 jaar > Belastingdienst (voor kopende/actieve relaties)
Adres/naw                > Bewaartermijn 7 jaar > Belastingdienst (voor kopende/actieve relaties)
Indien een persoon een account bij ons heeft aangemaakt maar niets heeft gekocht dan zullen wij deze relatie na 2 jaar benaderen of hij/zij het account actief wil houden.  Bij geen of negatief antwoord zullen wij het account verwijderen en de data vernietigen.
Personeel Autoschadebedrijf  J.G.O.  B.V     > Bewaartermijn is 5 jaar na uitdiensttreding > fiscale bewaarplicht
Sollicitanten Autoschadebedrijf J.G.O.  B.V > Bewaartermijn is 4 weken indien de persoon niet in dienst is gekomen. Wel kunt u toestemming geven om uw gegevens langer te bewaren. Bijvoorbeeld omdat er mogelijk op een later tijdstip een passende functie voor u komt. Een termijn van maximaal 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure is hiervoor redelijk.
 
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Autoschadebedrijf J.G.O.  B.V gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Wij gebruiken Google Analytics
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Autoschadebedrijf J.G.O.  B.V en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@autoschadejgo.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Eventueel bellen wij u voor extra verificatie.
Autoschadebedrijf J.G.O.  B.V wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Autoschadebedrijf J.G.O.  B.V neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons bedrijf 0161-496099 of via info@autoschadejgo.nl.